Statuten

Leuvense Hondenvereniging

 LOVANIUM v.z.w.

KKUSH  -  886  -  URCSH


Statuten & Huishoudelijk reglement

Statuten: Leuvense hondenvereniging Lovanium vzw


TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

 

ARTIKEL 1

 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Leuvense Hondenvereniging Lovanium, afgekort: LHV

Lovanium.

 

ARTIKEL 2

 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Katspoelstraat 1, 3360 Bierbeek en ressorteert onder het gerechtelijk

arrondissement Leuven.

 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals

vereist voor een statutenwijziging als beschreven in deze statuten.

 

ARTIKEL 3

 

De vereniging heeft tot doel de fok, de opvoeding en training van rashonden en van honden in het algemeen te

verbeteren.

 

De vereniging is aangesloten onder het nummer 886 bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

 

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken, en beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

 

De VZW kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doelen.

 

ARTIKEL 4

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: L E D E N

 

ARTIKEL 5

 

Het aantal leden is onbeperkt. Het minimum wordt vastgelegd op drie.

 

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden

 

De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is

vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen

op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie.

 

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als effectieve leden, behalve dat zij geen deel uitmaken van de algemene vergadering en de bijeenkomsten hiervan enkel op een strikt passieve wijze mogen bijwonen, maar op geen enkele wijze hieraan deelnemen.

 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

 

ARTIKEL 6

 

Om als lid te kunnen aansluiten, moet men minstens al aangesloten zijn als toegetreden lid.

Elk lid is verondersteld een familiale verzekering voor zijn hond(en) afgesloten te hebben bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

 

Het verzoek om toelating als lid kan ten vroegste 1 jaar na de aansluiting als toetredend lid worden ingediend bij de raad van bestuur. Daarbij dient het kandidaat-lid schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen. Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van de huishoudelijke reglementen in.

 

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van het lidmaatschap.

 

ARTIKEL 7

De algemene vergadering kan omwille van bijzondere verdiensten de titel erelid toekennen aan eender welk lid of

toegetreden lid onder de door haar te bepalen voorwaarden. Ereleden zijn tot geen enkele bijdrage verplicht.

 

ARTIKEL 8

 

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 100 euro verplicht.

 

De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur en moet betaald worden tegen 31 januari van het boekjaar dat begint op 1 januari.

 

Leden die zich hiermee niet in orde stellen tegen deze datum, krijgen een schriftelijke aanmaning per gewone brief of per e-mail en een uiterlijke datum tot betaling.

 

Een lid dat zich tegen deze uiterlijke datum niet in orde stelt, wordt als ontslagnemend

beschouwd. De bijdrage voor het lopende jaar blijft in alle gevallen verschuldigd.

 

ARTIKEL 9

 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur

ter kennis worden gebracht.

 

Bij een ontslag dat na 1 januari van het kalenderjaar ter kennis wordt gebracht (postdatum) blijft de bijdrage voor het lopende jaar te betalen.

 

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten en art. 12 van de Wet op de Verenigingen zonder Winstoogmerk.

 

De raad van bestuur kan leden en toegetreden leden schorsen van de activiteiten van de vereniging. De raad van

bestuur kan eveneens te allen tijde een toegetreden lid uitsluiten. Geen strafmaatregel mag uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest om zich te verdedigen.

 

Elke persoon door een strafmaatregel getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging,

heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad, indien hij of zij meent dat de genomen beslissing

de statuten niet eerbiedigt. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging de uitbreiding van de

strafbepaling tot gans de KKUSH aanvraagt.

 

De persoon getroffen door een strafmaatregel zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal, op

dezelfde wijze, van zijn of haar recht op hoger beroep in kennis worden gesteld.

 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

 

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

 

 

ARTIKEL 10

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en

kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten of van andere prestaties vorderen.

 

Een lid dat goederen of waarden aanbrengt kan evenwel bedingen dat het aangebrachte, ingeval de vereniging ophoudt te bestaan of indien het lid van rechtswege of door uitsluiting ophoudt van de vereniging deel uit te maken, geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd.

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

 

ARTIKEL 11

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

 

Om als bestuurder benoemd te kunnen worden moet men minstens twee jaar lid zijn van de vereniging en geen

eerdere strafmaatregel tegen zich hebben uitgesproken binnen de vereniging.

 

ARTIKEL 12

 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn opnieuw herkiesbaar.

 

ARTIKEL 13

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het

aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

 

ARTIKEL 14

 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door

het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de

algemene vergadering.

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag

gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.

In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de

vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De

ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

 

ARTIKEL 15

 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd

voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering

zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet

aanwenden van rechtsmiddelen.

 

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

 

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De

beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en

ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de

voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

 

Indien de raad van bestuur echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van

stemmen verworpen.

 

ARTIKEL 16

 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

 

De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter

of twee bestuurders. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief, per e-mail of per fax, ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is,

wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

ARTIKEL 17

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die

ingeschreven worden in een daartoe bestemd register, dat wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

 

De uittreksels die moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

 

De besluiten van de raad van bestuur worden tevens gepubliceerd in het clubblad.

 

Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om op hun kosten en ter plaatse inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, zonder verplaatsing van het register. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de secretaris van de Vereniging.

 

ARTIKEL 18

 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

 

ARTIKEL 19

 

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst

nemen van aangetekende zendingen).

 

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of

van enige machtiging.

 

ARTIKEL 20

 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid

overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de

vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke

functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door

de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht

worden van de betrokkene.

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de

vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of

gezamenlijk uit.

 

ARTIKEL 21

 

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

 

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de

vereniging worden vereist en die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle

oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad

van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door

de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht

worden van de betrokkene.

 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 22

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de

raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de algemene

vergadering aan te duiden persoon.

 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan

evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.

Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 23

 

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al haar leden; haar besluiten gelden ook voor de leden die niet stemmen of die tegenstemmen.

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

-  het wijzigen van de statuten,

-  de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

-  de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een

bezoldiging wordt toegekend,

-  de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

-  de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

-  de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

-  de uitsluiting van een lid van de vereniging,

-  de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

-  alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

ARTIKEL 24

 

De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de

vereniging zulks vereist.

 

De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt

gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het

afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting

van de bestuurders.

 

ARTIKEL 25

 

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen het eerste kwartaal na afsluitingsdatum van het

boekjaar.

 

ARTIKEL 26

 

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de

effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te

behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering

samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

 

ARTIKEL 27

 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een

door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief

of per e-mail of per aangetekende brief of per fax tenminste acht dagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 28

 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de

raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door een lid, moet eveneens op de agenda

worden vermeld. Dit onderwerp moet door het lid ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan

de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld

worden.

 

ARTIKEL 29

 

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten

genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden als tegenstemmen

meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de

vergadering voorzit.

 

De stemming gebeurt bij handopsteking. Bij stemming over personen wordt echter schriftelijk en geheim gestemd.

 

ARTIKEL 30

 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld

en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een

tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een

geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15

dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een

meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene

vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de

stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

 

ARTIKEL 31

 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het

doel der vereniging vereist.

 

ARTIKEL 32

 

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige

stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

 

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in

zijn verdediging te kunnen voorzien.

 

ARTIKEL 33

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en opgenomen worden in

een bijzonder register dat wordt bewaard op de zetel van de VZW. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

 

Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om op hun kosten en ter plaatse inzage en/of afschrift van deze notulen te vragen, zonder verplaatsing van het register. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de secretaris van de Vereniging.

 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

ARTIKEL 34

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

 

De rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, maar alleen ter plaatse, van alle bescheiden waarop de rekeningen en de begroting steunen.

 

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af  bij het einde van elk boekjaar en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.

 

Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen het eerste kwartaal na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van bestuur neergelegd ter griffie van de rechtbank van de plaats waar de vereniging is gevestigd.

 

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

ARTIKEL 35

 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene

vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het

voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering

vermeld worden.

 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede

algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te

ontbinden.

 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of

meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige

Doelstelling, of aan één of meerdere verenigingen waarvan het doel dat van deze vereniging het meest nabij komt, aangeduid door de algemene vergadering.

 

TITEL VII: SLOTBEPALING

 

ARTIKEL 36

 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2

mei 2002 en latere wijzigingen, alsmede de gebruiken inzake verenigingen toepasselijk.

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 02/05/2013


Huishoudelijk reglement: Leuvense Hondenvereniging Lovanium vzw


Met ingang van 08 maart 2014 en vervangt alle andere.

 

 

Artikel 1: Het huishoudelijk reglement.

 

Regelt de zaken waarin de statuten van de club zoals verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad niet voorzien.

 

Voor gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet heeft de bestuursraad het recht die maatregelen te treffen en/of beslissingen te nemen die het nodig acht met goedkeuring van 2/3 van de bestuursraad.

 

Artikel 2: Functie en taak in de raad van bestuur.

 

VOORZITTER: De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, regelt de volgorde van behandeling der zaken en zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hij ondertekent mee de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van bestuur en leden.

 

ONDERVOORZITTER: Hij neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens functie waar.

 

SECRETARIS: De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en van alle in- en uitgaande stukken, welke door hem namens het bestuur getekend zijn, bewaart hij zorgvuldig een afschrift.

De secretaris is belast met de ledenadministratie

Hij stelt jaarlijks een verslag samen betreffende de vereniging, dat in de jaarvergadering wordt behandeld.

 

PENNINGMEESTER: de penningmeester is verantwoordelijk voor de bezittingen van de vereniging onder zijn beheer.

De penningmeester is belast met het innen van de bijdragen van de leden en alle door de vereniging te incasseren gelden.

Alle uitgaven dienen door bewijzen gedekt te zijn. Om een duidelijk overzicht te hebben van de baten van de vereniging, wordt door de penningmeester een kasboek bijgehouden, met eventueel daarbij horende registers. Op de algemene ledenvergadering legt de penningmeester een volledige afrekening van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije jaar voor.

 

BESTUURSLEDEN: de overige bestuursleden hebben als taak de anderen te helpen in de uitoefening van hun functie.

 

Artikel 3: Commissies.

 

A. Showcommissie

 

Het doel van deze commissie is een bredere basis te vormen van vaste medewerkers voor de door de vereniging georganiseerde tentoonstellingen. De leden worden gekozen door het bestuur op basis van hun ervaring of bekwaamheid om een specifieke taak op zich te nemen. De leden van de raad van bestuur maken van rechtswege deel uit van de showcommissie. Binnen de commissie wordt een bureau verkozen bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

B. Kascommissie

 

De kascommissie is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

 

De Kascommissie bestaat uit 2 effectieve commissarissen en 1 reserve-commissaris die door de algemene ledenvergadering uit de aanwezige effectieve leden verkozen worden voor de duur van 1 jaar. Een effectieve commissaris kan deze functie maximaal 2 opeenvolgende jaren uitoefenen. Leden van de raad van bestuur kunnen geen deel uitmaken van deze Commissie.

 

Minstens 8 kalenderdagen vóór de algemene ledenvergadering zal de kascommissie op het adres van de penningmeester en in diens aanwezigheid de rekeningen en  boekhoudkundige stukken controleren. Zij brengen over deze controle verslag uit op de Algemene Ledenvergadering en de goedkeuring door de ALV van dit verslag geldt als décharge aan de penningmeester voor diens financieel beheer van de vereniging gedurende het voorbije jaar.

 

Kascommissarissen zijn niet bezoldigd en kunnen uit hoofde van hun functie ook geen aanspraak maken op een onkostenvergoeding van welke aard dan ook.

 

Artikel 4: Lidmaatschapsbijdrage

 

De bijdrage van het lidmaatschap, dat gelijk loopt met het kalenderjaar, bedraagt € 26,50.

Voor familieleden bedraagt de bijdrage € 21,20. Familieleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het effectieve lid. Zij dienen te worden vermeld op diens aansluitingsformulier.

 

Het lidmaatschap wordt bevestigd, na goedkeuring door het bestuur, bij het overhandigen van de lidkaart.

 

Effectieve leden die overeenkomstig artikel 8 van de statuten hun lidmaatschapsbijdrage niet tijdig hebben betaald, worden beschouwd als uittredend. Dit houdt in dat, indien ze alsnog de verschuldigde bijdrage betalen, ze beschouwd worden als een nieuw toegetreden lid. Voor toegetreden leden betekent dit een verlenging met 1 jaar van de wachttijd om te kunnen worden aanvaard als effectief lid.

 

Artikel 5: Showtraining

 

Behoudens overmacht en behalve op de data vernoemd op de website van Lovanium en in het tijdschrift “Best In Show” is er iedere maandagavond showtraining op het adres Boterstraat 15, 3390 Tielt-Winge van 20.00u tot 22.00u. Tussen 19.30u en 20.00u is er training in de discipline “Showhandling”.

 

Per hond die traint betaalt het lid € 1,00 door middel van een tienbeurten kaart van € 10,00.

 

De honden worden verdeeld in groepen van 6 naargelang het uur van aankomst.

 

Leden die aan de training deelnemen worden geacht hun hond ten allen tijde onder controle te hebben. Aan de training deelnemen houdt in dat men de volle verantwoordelijkheid erkent voor alle schade en letsels veroorzaakt door de hond waarmee men traint, ongeacht wie de eigenaar van de hond is. Honden die agressief gedrag vertonen, worden uit de training geweerd.

 

Minderjarigen trainen onder toezicht van een volwassen begeleider.

 

De behoeften van de hond kunnen enkel gedaan worden op de door het bestuur aangewezen plaatsen en dienen uiteraard te worden opgeruimd.

 

Artikel 6: Tuchtmaatregelen

 

Na mondelinge verwittiging door het bestuur kunnen de tuchtmaatregelen bestaan uit een waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding kan een verbod om de trainingen bij te wonen gedurende 4 lesdagen opgelegd worden. In extreme gevallen zal tot uitsluiting overgegaan worden.

 

Het uitspreken van een tuchtmaatregel dient goedgekeurd te worden op de eerstvolgende vergadering van het bestuur met meerderheid der stemmen. Het lid wordt voor deze vergadering uitgenodigd. Stemming gebeurt anoniem.

 

Artikel 7: Lesgevers

 

Er wordt les gegeven door personen die een ruime ervaring in de kynologie kunnen aantonen. Enerzijds ervaring als gehoorzaamheid instructeur geassocieerd met ervaring in hondenshows, anderzijds gespecialiseerd  in showhandling. Enkel de personen aangeduid door het bestuur komen in aanmerking om les te geven.

 

In geval van ernstige storing gedurende de les kan de lesgever een bestuurslid raadplegen.

 

Artikel 8: Verzekering

 

Er is een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” afgesloten voor al de wettige leden van LHV Lovanium. In het geval van externe hulp bij activiteiten zal de vereniging een aparte verzekering afsluiten.

 

Er wordt van alle leden (effectieve, toegetreden en ereleden in zoverre deze laatste deelnemen aan de trainingen) verwacht dat zij zich in orde stellen met een eigen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” verzekering.

 

Artikel 9: Kynologische informatie

 

Het bestuur verbindt er zich toe de vragen van haar leden op kynologisch gebied zo correct mogelijk te beantwoorden.

 

Artikel 10: Maandblad “WOEF”

 

De leden hebben de mogelijkheid via hun lidmaatschap van LHV Lovanium tegen gereduceerde prijs een abonnement te nemen op het maandblad “Woef”

 

De leden worden tijdig op de hoogte gebracht via het tijdschrift “Best In Show”

 

Artikel 11: Tijdschrift “Best In Show (BIS)”

 

LHV Lovanium verdeelt tweemaandelijks een tijdschrift onder haar leden.

 

De namen van de leden van de redactie zijn in elke uitgave vermeld.

 

De verantwoordelijkheid van uitgave valt onder de bevoegdheid van de voorzitter.

 

Het bestuur en de leden van de redactie verwerpen iedere verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van een ingezonden artikel.

 

Het bestuur en de leden van de redactie behouden zich het recht van publicaties van artikels te weigeren of artikels aan te passen indien deze niet stroken met de filosofie van LHV Lovanium.

 

Het bestuur gebruikt “BIS” om de leden te informeren over alle activiteiten die de club betreffen.

 

Artikel 12: Fokkers

 

Fokkers die lid zijn van LHV Lovanium en de fokreglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus eerbiedigen, kunnen zich kosteloos laten vermelden op een speciaal daarvoor voorziene pagina op de website van de vereniging.

 

Artikel 13: Wijzigingen

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen enkel aangebracht worden door de raad van bestuur met meerderheid der stemmen.


Copyright @ All Rights Reserved

LHV LOVANIUM vzw - Maatschappelijke zetel: Katspoelstraat 1 3360 Bierbeek